بر‌چسب: آسفالت ماستیک

آسفالت
انواع آسفالتclose

انواع آسفالت عبارتند از: آسفالت گرم آسفالت گرم به آن دسته از آسفالت‌هایی می گویند که در آن‌ها قیر و مصالح سنگی گرم به کار رفته است و به همان شکل گرماگرم پخش و متراکم می‌شوند. آسفالت گرم شامل چند