بر‌چسب: استفاده از ایزوگام در عایق کاری پایه ستون ها

عایق کاری پایه ستون ها
عایق کاری پایه ستون هاclose

روش های عایق کاری پایه ستون ها عایق کاری پایه ستون ها : پایه ستون ها به دلیل طرز قرار گرفتنشان  در سازه ها (معمولا به صورت عمودی )وتحمل بارهای  ناشی از طبقات بالایی بسیار حائز اهمیت می باشند. از