بر‌چسب: اهمیت عایق کاری

ایزولاسیون کانال های آبیاری
ضرورت ایزولاسیون کانال‌های آبیاریclose

ایزولاسیون کانال‌های آبیاری به منظورسازماندهی آبیاری و ایجاد نظام آبیاری در زمین های کشاورزی یا صنعتی ایزولاسیون کانال‌ها اهمیت چشمگیری دارد. زیرا با توجه به بارش کم در ایران و مسئله‌ی کم آبی به ویژه در مناطق خشک و نیمه