بر‌چسب: ایزولاسیون کانال های آبیاری

ایزولاسیون کانال های آبیاری
ضرورت ایزولاسیون کانال های آبیاریclose

ایزولاسیون کانال های آبیاری به منظورسازماندهی آبیاری و ایجاد نظام آبیاری در زمین های کشاورزی یا صنعتی ایزولاسیون کانال ها اهمیت چشمگیری دارد.زیرا با توجه به بارش کم در ایران و مسئله ی کم آبی به ویژه در مناطق خشک