بر‌چسب: بازسازی ایزوگام

بازسازی ایزوگام
اقدامات بازسازی ایزوگام های قدیمیclose

بازسازی ایزوگام‌های قدیمی همان طور که مستحضرید با گذشت چندین سال از نصب ایزوگام ،عایق رطوبتی دچار جمع شدگی ،بادکردگی ،ترک خوردگی ،رها شدن ایزوگام از سطح بام و برگشت عایق از دیوارها می شود .برای بازسازی ایزوگام  ،عایق رطوبتی قدیمی