بر‌چسب: ترمیم ایزوگام

بازسازی ایزوگام
اقدامات بازسازی ایزوگام های قدیمیclose

فهرستبازسازی ایزوگام‌های قدیمیبازسازی ایزوگامبازسازی ایزوگام : جمع شدگی و راهکارهای رفع آنبازسازی ایزوگام‌های قدیمیهمان طور که مستحضرید با گذشت چندین سال از نصب ایزوگام ،عایق رطوبتی دچار جمع شدگی ،بادکردگی ،ترک خوردگی ،رها شدن ایزوگام از سطح بام و برگشت