بر‌چسب: روش های عایق کردن پل ها

عایق کردن پل ها
دلایل عایق کردن پل‌هاclose

دلایل عایق کردن پل‌ها پل‌ها از مهمترین سازه ها در شهرهای بزرگ هستند که کلید ارتباطی حمل و نقل زمینی محسوب می شوند.در دوران هخامنشین پلی بین دجله و فرات که بین النهرین نام دارد، وجود داشت که تمدن و