بر‌چسب: عایق کاری ستون های بتنی

عایق کاری پایه ستون ها
عایق کاری پایه ستون هاclose

روش های عایق کاری پایه ستون ها عایق کاری پایه ستون ها : پایه ستون ها به دلیل طرز قرار گرفتنشان  در سازه ها (معمولا به صورت عمودی )وتحمل بارهای  ناشی از طبقات بالایی بسیار حائز اهمیت می باشند. از