بر‌چسب: عایق کردن پل ها

عایق کردن پل ها
دلایل عایق کردن پل‌هاclose

دلایل عایق کردن پل‌ها پل‌ها از مهمترین سازه ها در شهرهای بزرگ هستند که کلید ارتباطی حمل و نقل زمینی محسوب می شوند.در دوران هخامنشین پلی بین دجله و فرات که بین النهرین نام دارد، وجود داشت که تمدن و